top of page
Vikingskip på Tyrifjorden

Av Gudmund Bakke

 

Hole og Ringerike var sentrale og strategisk viktige bygder i Norge i vikingtida. Det kom store menn herfra, menn som har satt dype og varige spor etter seg i landets historie. Islandske sagaforfattere knytter den norske kongeætta fra Halvdan Svarte til Olav Haraldsson og Harald Hardråde til Hole.

I en tid da de eneste ferdselsveiene til lands var enkle stier og rideveier, var det vannveien som ble den viktigste ferdselsåren. Langs kysten og på de store innsjøene var det livlig skipstrafikk. En rekke gravfunn viser vikingskip av høy standard, bl.a. Oseberg- og Gokstad-funnene i Vestfold.

 

Ved Stein gård i Hole ligger Halvdanshaugen som et monument over Steins sentrale plass i Norges-historien. Snorre forteller at Halvdan Svarte ble ført til sin gård Stein og hauglagt der, etter at han druknet i Randsfjorden rundt 860. En rekke historikere tror at Halvdan ligger gravlagt i haugen på Steinssletta med sitt skip. På den andre siden av Steinsvika for Halvdanshaugen, ved Lore, avdekket arkeologene i 1981 en båtgrav med sverd og andre krigsvåpen, datert til 900-tallet.

I sagaene kan vi flere steder lese om skipstrafikk på Tyrifjorden og Randsfjorden i vikingtida. Under borgerkrigene i Norge trakk kong Sverre i 1177 sine skip fra Randsfjorden over Høgkorset (Kjølveien) til Einavannet og videre til Mjøsa, etter å ha blitt fanget i en felle. På Mjøsa slo de lendmennenes hær, og Sverre drev bort alle sine fiender.

Da borgerkrigene gikk mot slutten, organiserte Sigurd Ribbung i 1219 restene av baglerhæren i et siste forsøk på å slå birkebeinerne. I 1221 kom ribbungene med skip opp Drammensfjorden til Tyrifjorden. Forbi stryk og fosser dro de skipene på stokker. De møtte birkebeinerne på Leinestrand ved Frognøysundet på Røyse, og her falt 240 ribbunger. Sigurd unnslapp med lokale bønder som gisler, og oppholdt seg vinteren 1221-22 på Frognøya. Våren etter møttes ribbungene og birkebeinerne igjen i et stort slag, denne gang på Svangstrand innerst i Holsfjorden. Også her vant birkebeinerne. Borgerkrigene var ikke over før Sigurd Ribbung døde i 1226.

 

En sagn forteller at Bønsnes kirke skal være bygd av Hellig Olav: En gang kongen kom ut for storm på Tyrifjorden med sine menn, lovte han sin Gud å bygge en kirke, dersom han kom helskinnet i land. De overlevde, og Olav skal da ha bygd en kirke på Bønsnes.

 

Det viser seg at sagnet ikke er så gammelt, det er første gang nevnt i beskrivelse over Buskerud Amt i 1895. Viser seg også at liknende sagn om uvær og kirkebygg finnes flere steder i Norge, bl.a. i Leksvik, Selje, Værøy, Hadsel, og Løvøya ved Horten. Etter all sannsynlighet er det et vandresagn.

bottom of page